INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
ELEKTROVOJVODINA D.O.O. NOVI SAD-ELEKTRODISTRIBUCIJA RUMA 351-28/2013-III04 / 14.02.2013. IZGRADWA PRIKQUČNOG PODZEMNOG DALEKOVODA 20 kV STARA PAZOVA 9384/280, 9384/201 I 9384/236 K.O. STARA PAZOVA Dalekovod je dužine 639,00 m za trafo stanicu \"Lifam 4\".
ENERGO PET D.O.O. 351-3126/2013-III-04 / 17.12.2013. IZGRADNJA PRVE I DRUGE FAZE SILOSA I INTERNE SAOBRAĆAJNICE KRNJEŠEVCI 1873/2 K.O. KRNJEŠEVCI Prva faza obuhvata: izgradnju 4 silosa (zapremina po silosu 181,00 m3) i dogradnja dela interne dvosmerne saobraćajniceu dužini 51,25 m. Druga faza obuhvata: izgradnju dva silosa (zapremina po silosu 181,00 m3).
ENERGO-PET D.O.O. 351-3352/2014-III-04 / 13.11.2014. DOGRADNJA SKLADIŠTA GOTOVIH PROIZVODA KRNJEŠEVCI 1873/2 K.O. KRNJEŠEVCI Dozvola se odnosi i na izgradnju nadstrešnice za gotove proizvode, spratnosti P+0, neto pov. 890,56 m2.
ENERXIA D.O.O. 351-1925/2015-III-05 / 02.06.2015. IZGRADNJA FOTONAPONSKE SOLARNE ELEKTRANE ŠTAMPARIJA STARI BANOVCI 3545/10 K.O. STARI BANOVCI
ESTRIMA D.O.O. NOVA PAZOVA ROP-SPZ-22343-CPIH-2/2016 / 06.10.2016. IZGRADNJA POSLOVNOG KOMPLEKSA NOVA PAZOVA 6037/19 K.O. NOVA PAZOVA UKUPNA NETO POVRŠINA KOMPLEKSA IZNOSI 3.576,25M2.
EURO COM PETROL D.O.O. 351-2083/2015-III-05 / 04.08.2015. IZGRADNJA STANICE ZA SNABDEVANJE MOTORNIH VOZILA NOVA PAZOVA 5817/7 K.O. NOVA PAZOVA U pitanju je izgradnja stanice za snabdevanje motornih vozila tečnim naftnim derivatima i tečnim naftnim gasom.
EUROAUTO D.O.O. 351-3152/2013-III-04 / 13.12.2013. DOGRADNJA SKLADIŠNOG OBJEKTA NAMENJENOG ZA SKLADIŠTENJE DELOVA MOTORNIH VOZILA STARA PAZOVA 5536/2 K.O. STARA PAZOVA
EUROMODUL D.O.O. 351-709/2012-III-04 / 15.01.2013. DOGRADNJA POSLOVNO PROIZVODNOG PROSTORA NOVA PAZOVA 735/72 K.O. NOVA PAZOVA Dograđen poslovno proizvodni prostor namenjen za montažu urbane i reklamne opreme.
EUROSTIL GRADNJA D.O.O. 351-1957/2015-III-05 / 25.05.2015. IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA I 6 PARKING MESTA STARA PAZOVA 2485 K.O. STARA PAZOVA
EUROSTIL-GRADNJA doo 351-2596/2012-III-04 04-07-12 / 04.07.2012 IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 1547/1 K.O.STARA PAZOVA Investitori višesprat.stamb.posl.obj. sa 24 stambene jedinice,5 lokala i garažom sa 28 parking mesta,su:\"EUROSTIL-GRADNJA\" d.o.o iz St.Pazove,ul.Zmaj Jovina br.7, u 8/10 dela, Marica Terzić iz Golubinaca, ul.Putinačka br.154, u 1/10 dela i Stevan Vujiči
EUROSTIL-GRADNJA doo 351-3671/2011-III-04 / 06.12.2011. IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 1547/1 K.O.STARA PAZOVA Investitori višepor.stamb.posl.obj. sa 18 stamb jed,6 lokala i garažom sa 28 p. mesta, su:\"Eurostil-Gradnja\" doo iz St.Pazove,Marica Terzić,Golubinci,ul.Putinačka 154 i Stevan Vujičić,Šimanovci,ul.Prhovačka 57.Građevinska dozvola br.351-2596/2012-III-04
EVROPA INEX doo i UNI LINE doo 351-3394/2011-III-04 / 08.09.2011. POSLOVNO-MAGACINSKI OBJ. SA PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM NOVA PAZOVA 458/1 K.O. VOJKA
FUDBALSKI SAVEZ SRBIJE 351-3237/2011-III-04 / 09.02.2012. IZG. III FAZE KOMPLEKSA-TRIBINA SA PRISTUPNIM PLATOOM I PRAT.INFRASTRUKTURA STARA PAZOVA 4810/1 K.O.STARA PAZOVA
GAS FEROMONT A.D. 351-3419/2011-III-04 / 2.11.2011. IZGRADNJA RAZVODNOG ČELIČ., DISTRIB.POLIETILEN., GASOVODA I MRS STARA PAZOVA OD 52061/1 DO 4813/16 K.O. STARA PAZOVA Razvod.čel.gasovod, gradi se od čel.gasovoda GMPS \"N. Paz.\" na k.p.5206/1 k.o.St.P.do k.p.4869/1 k.o.St.P. na kojoj je plan. merno regul. stanica, od koje se gradi distrib.. polietilenski gasovod do k.p.4813/16 k.o.St.P. i mer. regul. stanica na k.p.4
GORENJE TIKI D.O.O. 351-242/2011-III-04 / 22.02.2012. REKONSTRUKCIJA PROIZVODNOG DELA OBJEKTA, IZGRADNJA PREČISTAČA,TALOŽNIKA I KANALIZACIJE STARA PAZOVA 9384/280 K.O. STARA PAZOVA
GORENJE TIKI D.O.O. 351-3866/2010-III-04 / 9/23/2010 IZGRADNJA,DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA KOMPLEKSA STARA PAZOVA 9384/280 K.O.STARA PAZOVA
GORENJE TIKI D.O.O. 351-3181/2013-III-04 / 16.12.2013. IZGRADNJA PARKING PROSTORA I INTERNIH SAOBRAĆAJNICA STARA PAZOVA 9384/280 K.O. STARA PAZOVA
GP KABLAR INŽENJERING GRADNJA DOO 351-3294/2011-III-04 / 29.8.2011 IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENOPOSLOVNOG OBJEKTA SA 80 STAMBENIH JEDINICA, I FAZA NOVI BANOVCI 3497/33 К.О. NOVI BANOVCI
GP KABLAR INŽENJERING GRADNJA DOO 351-3293/2011-III-04 / 29.8.2011 IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENOPOSLOVNOG OBJEKTA SA 80 STAMBENIH JEDINICA, I FAZA NOVI BANOVCI 3497/36 К.О. NOVI BANOVCI
GRADNJA IN-011 DOO 351-3257/2011-III-04 / 2.8.2011 IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENOPOSLOVNOG OBJEKTA SA GARAŽOM NOVI BANOVCI 2387/1 К.О. NOVI bANOVCI Investitor gradi višeporodični stambeno-poslovni objekat sa garažom,dvonamenskim skloništem dopunske zaštite,37 stambenih jedinica,3 lokala i zajedničkim prostorom u funkciji stanovanja i poslovanja.