INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
EUROSTIL-GRADNJA doo 351-3671/2011-III-04 / 06.12.2011. IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 1547/1 K.O.STARA PAZOVA Investitori višepor.stamb.posl.obj. sa 18 stamb jed,6 lokala i garažom sa 28 p. mesta, su:\"Eurostil-Gradnja\" doo iz St.Pazove,Marica Terzić,Golubinci,ul.Putinačka 154 i Stevan Vujičić,Šimanovci,ul.Prhovačka 57.Građevinska dozvola br.351-2596/2012-III-04
EVROPA INEX doo i UNI LINE doo 351-3394/2011-III-04 / 08.09.2011. POSLOVNO-MAGACINSKI OBJ. SA PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM NOVA PAZOVA 458/1 K.O. VOJKA
FUDBALSKI SAVEZ SRBIJE 351-3237/2011-III-04 / 09.02.2012. IZG. III FAZE KOMPLEKSA-TRIBINA SA PRISTUPNIM PLATOOM I PRAT.INFRASTRUKTURA STARA PAZOVA 4810/1 K.O.STARA PAZOVA
GAS FEROMONT A.D. 351-3419/2011-III-04 / 2.11.2011. IZGRADNJA RAZVODNOG ČELIČ., DISTRIB.POLIETILEN., GASOVODA I MRS STARA PAZOVA OD 52061/1 DO 4813/16 K.O. STARA PAZOVA Razvod.čel.gasovod, gradi se od čel.gasovoda GMPS \"N. Paz.\" na k.p.5206/1 k.o.St.P.do k.p.4869/1 k.o.St.P. na kojoj je plan. merno regul. stanica, od koje se gradi distrib.. polietilenski gasovod do k.p.4813/16 k.o.St.P. i mer. regul. stanica na k.p.4
GORENJE TIKI D.O.O. 351-242/2011-III-04 / 22.02.2012. REKONSTRUKCIJA PROIZVODNOG DELA OBJEKTA, IZGRADNJA PREČISTAČA,TALOŽNIKA I KANALIZACIJE STARA PAZOVA 9384/280 K.O. STARA PAZOVA
GORENJE TIKI D.O.O. 351-3866/2010-III-04 / 9/23/2010 IZGRADNJA,DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA KOMPLEKSA STARA PAZOVA 9384/280 K.O.STARA PAZOVA
GORENJE TIKI D.O.O. 351-3181/2013-III-04 / 16.12.2013. IZGRADNJA PARKING PROSTORA I INTERNIH SAOBRAĆAJNICA STARA PAZOVA 9384/280 K.O. STARA PAZOVA
GP KABLAR INŽENJERING GRADNJA DOO 351-3294/2011-III-04 / 29.8.2011 IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENOPOSLOVNOG OBJEKTA SA 80 STAMBENIH JEDINICA, I FAZA NOVI BANOVCI 3497/33 К.О. NOVI BANOVCI
GP KABLAR INŽENJERING GRADNJA DOO 351-3293/2011-III-04 / 29.8.2011 IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENOPOSLOVNOG OBJEKTA SA 80 STAMBENIH JEDINICA, I FAZA NOVI BANOVCI 3497/36 К.О. NOVI BANOVCI
GRADNJA IN-011 DOO 351-3257/2011-III-04 / 2.8.2011 IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENOPOSLOVNOG OBJEKTA SA GARAŽOM NOVI BANOVCI 2387/1 К.О. NOVI bANOVCI Investitor gradi višeporodični stambeno-poslovni objekat sa garažom,dvonamenskim skloništem dopunske zaštite,37 stambenih jedinica,3 lokala i zajedničkim prostorom u funkciji stanovanja i poslovanja.
GRBIĆ MD D.O.O. 351-2786/2012-III-04 / 09.11.2012. IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA NAMENJENOG ZA SAMOUSLUŽNU PERIONICU I POSLOVNO-PRODAJNI ADMINISTRATIVNI DEO NOVA PAZOVA 1084 K.O. NOVA PAZOVA
GRMEČ-IN D.O.O. 351-2333/2015-III-05 / 10.12.2015. IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 463/1 K.O. STARA PAZOVA Poslovni prostor namenjen je za skladištenje i maloprodaju finog građevinskog materijala (keramika, boje, lakovi...) i neto pov. je 631,44 m2. Stambeni prostor sa jednom stambenom jedinicom je neto pov. 43,67 m2.
GRUBIN EXPORT-IMPORT D.O.O. 351-3099/2011-III-04 / 3.6.2011 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG PORODIČNOG STAMBENOG POSLOVNOG POMOĆNOG OBJEKTA SA DVA PARKING MESTA STARA PAZOVA 3080/168 К.О. STARA PAZOVA
IGOR ANTUNOVIĆ 351-2660/2012-III-04 / 17.09.2012. IZGRADNJA OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM I GARAŽOM U SUTERENSKOJ ETAŽI NOVI BANOVCI 2390/164 K.O. NOVI BANOVCI
ITAL CENTAR D.O.O. 351-2810/2013-III-04 / 07.08.2013. IZGRADNJA POSLOVNO SKLADIŠNOG KOMPLEKSA STARA PAZOVA 4813/21 K.O. STARA PAZOVA Kompleks obuhvata:poslovno-skladišni objekat (neto pov. 467,63m2),portirnicu (neto pov. 5,44m2),priključni gasovod,postavljanje MRS G-4,podzemni rezervoar,saobraćajnice (neto pov. 1.317,00m2),ozelenjavanje kompleksa (neto pov. 1.651,00m2) i infrastrukturu
ITELCOM-ITC D.O.O. 351-3227/2013-III-04 / 31.12.2013. RUŠENJE PORODIČNE ZGRADE I IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG PROSTORA VOJKA 2417 K.O. VOJKA
IVANČIĆ I SINOVI DOO 351-3714/2010-III-04 / 9/7/2010 DOGRADNJA I IZGRADNJA U OKVIRU POST.KOMPLEKSA- I FAZA STARI BANOVCI 204/4 K.O.STARI BANOVCI
IZOTERM D.O.O. 351-1358/2014-III-04 / 09.04.2014. IZGRADNJA POSLOVNO-PROIZVODNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 735/49 K.O. NOVA PAZOVA Poslovno-proizvodni objekat je namenjen za pripremu i sečenje stakla za dalju upotrebu.
JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE "VODE VOJVODINE" NOVI SAD 351-42/2015-III-05 / 19.05.2015. IZGRADNJA SEPARACIJE AGREGATA I TOVARIŠTA BELEGIŠ 3958 K.O. BELEGIŠ Građevinska dozvola je privremena, u trajanju od 3 godine.
JELEN INTERNATIONAL GROUP D.O.O. 351-2794/2012-III-04 / 15.11.2012. POSLOVNI KOMPLEKS KRNJEŠEVCI 1139/5 K.O. KRNJEŠEVCI