INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
JELEN INTERNATIONAL GROUP D.O.O. 351-2225/2015-III-05 / 29.09.2015. DOGRADNJA POSLOVNO STAMBENOG OBJEKTA KRNJEŠEVCI 1139/5 K.O. KRNJEŠEVCI Objekat je namenjen za proizvodnju aluminijumske i skladištenje aluminijumske i PVC bravarije.
JET SET GROUP D.O.O. 351-2945/2011-III-04 / 04/04/2011 IZGRADNJA I I II FAZE KOMPLEKSA \"JET SET GROUP\" STARA PAZOVA STARA PAZOVA 5250/2 K.O.STARA PAZOVA
JOKEY BG D.O.O. 351-3454/2011-III-04 / 27.10.2011. IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA ZA SKLADIŠTENJE GOTOVIH PLASTIČNIH PROIZVODA NOVA PAZOVA 4715 K.O. NOVA PAZOVA
JOVANOVIĆ PLAST D.O.O. 351-2051/2015-III-05 / 24.07.2015. IZGRADNJA POSLOVNO-PROIZVODNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 727/7 K.O. NOVA PAZOVA Poslovni deo namenjen za administraciju nalaziće se u prizemlju i na spratu objekta, a proizvodni deo namenjen za radionicu-alatnicu nalaziće se u prizemlju objekta.
JP "OPŠTINSKA STAMBENA AGENCIJA" 351-3130/2013-III-04 / 11.12.2013. IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA SA DVE LAMELE STARA PAZOVA 2457/2,... K.O.STARA PAZOVA Izgradnja objekta je na kat.parc.br. 2457/2, 2454/5, 2457/3, 2458/3, 2459/2. 40 parking mesta su na kat.parc.br. 2457/3, 2456/2, 2458/1. Interna saobraćajnica je na kat.parc.br. 2457/1 i 2457/2 k.o. St.Pazova.
JP OPŠTINSKA STAMBENA AGENCIJA 351-36/2015-III-05 / 27.02.2015. IZMENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE BROJ 351-3130/2013-III-04 OD 11.12.2013. STARA PAZOVA 2457/2,... K.O. STARA PAZOVA Izgradnja višeporodičnog stambenog poslovnog objekta je na kat.parc.br. 2457/2, prilaz iz ulice Kralja Petra Prvog Oslobodioca na kat.parc.br. 2454/5, 2457/3, 2458/3, 2459/2.
JP OPŠTINSKA STAMBENA AGENCIJA 351-167/2016-III-05 / 23.03.2016. IZGRADNJA U SEGMENTU B STARA PAZOVA 3104/33, 3104/35 I 3104/37 K.O. STARA PAZOVA Dozvola obuhvata izgradnju višeporodičnih stambenih objekata za socijalno stanovanje tipa 1 i tipa 2 na kat.parc.br. 3104/33, 3104/35 i 3104/37 k.o. Stara Pazova.
KNEZ PETROL D.O.O. 351-2426/2015-III-05 / 30.12.2015. DOGRADNJA OBJEKTA I POSTROJENJA NA KOMPLEKSU POSTOJEĆE STANICE STARA PAZOVA 5252/7 I 5252/8 K.O. STARA PAZOVA Dogradnja obuhvata:skladište pov. 54a 71m2,rezervoar pov. 32a 06m2,uređaj za kontrolu pritiska pov. 32a 06m2 i objekat za smeštaj agregata pov. 54a 71m2.
KOMEKSAL D.O.O. 351-2829/2011-III-04 / 28/02/2011 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POSL.OBJ.SA PROST.ZA DVONAMEN.SKLONIŠTE DOPUNSKE ZAŠTITE STARA PAZOVA 4810/33 K.O.STARA PAZOVA
KOMEKSAL D.O.O. 351-2830/2011-III-04 / 08/03/2011 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POSL.OBJ.SA PROST.ZA DVONAMEN.SKLONIŠTE DOPUN.ZAŠTITE NOVA PAZOVA 4810/32 K.O. STARA PAZOVA
KOVAČ MONT D.O.O. I ACM SOUTH-EAST EUROPE D.O.O. 351-3355/2011-III-04 / 14.11.2011 IZGRADNJA I FAZE POSLOVNO- SKLADIŠNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 4810/11 K.O. STARA PAZOVA Poslovno-skladišni objekat je namenjen za skladištenje metalnih proizvoda i elektro materijala.Neto površina poslovnog prostora iznosi 1423,38 m2, a skladišnog prostora 1167,38 m2.
KRISTAL SO D.O.O. 351-3249/2011-III-04 / 28.7.2011. IZGRADNJA I UREĐENJE KOMPLEKSA ZA SKLADIŠTENJE I DISTRIBUCIJU PUTARSKE SOLI KRNJEŠEVCI 1700/1 К.О. KRNJEŠEVCI
LAZIĆ-POLJOKOMERC D.O.O. 351-3584/2011-III-04 / 16.11.2011. IZGRADNJA OBJEKATA ZA ČUVANJE I SLADIŠTENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA GOLUBINCI 5729 K.O. GOLUBINCI
LETAČ SZR 351-3388/2010-III-04 / 05.07.2010 IZGRADNJA II FAZE POSL.SKLAD.OBJ.SA DVONAMEN,SKLONIŠTEM STARA PAZOVA 4813/50 K.O. STARA PAZOVA
LIČANIN-AGRAR DOO 351-3301/2011-III-04 / 11.8.2011 IZGRADNJA PODNOG SKLADIŠTAZA ŽITARICE SA NADSTREŠICOM I UPRAVNOM KUĆICOM BELEGIŠ 438 K.О. BELEGIŠ
LIDL SRBIJA SUPERMARKETI K.D. 351-2361/2015-III-05 / 08.12.2015. IZGRADNJA PRVE FAZE DISTRIBUTIVNOG CENTRA "LIDL" NOVA PAZOVA 6037/6 K.O. NOVA PAZOVA Faza obuhvata izgradnju upravne zgrade i pratećih objekata (skladišnog objekta, administrativnog objekta, pratećih objekata, objekata drumskog saobraćaja i internog gasovoda.
LJEPOJKA BOŠKOVIĆ 351-254/2001-III-04 / 25.01.2011. IZG.SLOBODNOSTOJEĆEG POROD.STAMB.OBJ.SA DVE STAMB.JEDINICE STARI BANOVCI 1144 K.O.STARI BANOVCI
LK NEKRETNINE PLUS D.O.O. 351-2126/2014-III-04 / 10.06.2014. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARI BANOVCI 1206/5 K.O. STARI BANOVCI Građevinska dozvola odnosi se na promenu građevnske dozvole broj 351-2592/2013-III-04.
LOG CENTER D.O.O. 351-2873/2013-III-04 / 30.08.2013. IZVOĐENJE PRIPREMNIH RADOVA ZA IZGRADNJU LOGISTIČKOG CENTRA NOVI BANOVCI 2139/3 K.O. NOVI BANOVCI
LOG CENTER D.O.O. 351-81/2014-III-04 / 16.06.2014. PRVA I DRUGA FAZA IZGRADNJE LOGISTIČKOG CENTRA NOVI BANOVCI 2139/3 K.O. NOVI BANOVCI U prvoj fazi izgradnje neto pov. glavnog objekta skladišta iznosi 9.913,99 m2. U drugoj fazi izgradnje neto pov. glavnog objekta skladišta iznosi 7.112,06 m2.