INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
NAFTA A.D. BEOGRAD ROP-SPZ-6424-CPIH-2/2016 / 25.05.2016. DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE BENZINSKE STANICE VOJKA 3219/1 K.O. VOJKA
NAPREDAK ROP-SPZ-561-CPI-5/2017 / 23.08.2017. IZGRADNJA OBJEKTA ZA TOV SVINJA BELEGIŠ 2618/2 K.O. BELEGIŠ IZGRADNJA TOVILIŠTA, DEO ZA RADNIKE
NAPREDAK A.D. 351-3201/2013-III-04 / 31.12.2013. IZGRADNJA DELA KOMPLEKSA FARME KRAVA "PETROVIĆ SALAŠ" BELEGIŠ 2583/2 K.O. BELEGIŠ Изградња обухвата: шталу (нето пов.4.436,84 м2), приватни базен (нето пов.70,70 м2), два тренч силоса (нето пов.3.184,00 м2), плато за чврст стајњак (нето пов.1.200,00 м2), сепаратор (нето пов.22,50 м2), укопане лагуне (нето пов.4.730,00 м2), базен са мик
NAPREDAK A.D. 351-2247/2015-III-05 / 15.10.2015. IZGRADNJA ŠTALE ZA ODGOJ SVINJA BELEGIŠ 2618/2 K.O. BELEGIŠ Izgradnja štale je na farmi svinja "Petrović salaš".
NEDOKS D.O.O. 351-96/2016-III-05 / 04.02.2016. IZGRADNJA POSLOVNO-PROIZVODNOG OBJEKTA STARI BANOVCI 3544/27 K.O. STARI BANOVCI
NENAD KOSANOVIĆ 351-3425/2011-III-04 / 12.12.2011. IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG PORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 5834/14 K.O. NOVA PAZOVA
NIS A.D. NOVI SAD 351-33/2015-III-05 / 04.02.2015. UGRADNJA REZERVOARA I INSTALACIJE ZA TNG VOJKA 6805/3 K.O. VOJKA
NOVA ŠKOLA D.O.O. 351-27/2015-III-05 / 30.12.2015. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA DVE STAMBENE JEDINICE STARA PAZOVA 1637/2 K.O. STARA PAZOVA Neto pov. stana broj 2 iznosi 99,18 m2, a neto pov. stana broj 2 iznosi 70,10 m2.
NOVO BEOGRADSKO KNJIŽARSKO D.O.O. 351-2274/2015-III-05 / 26.10.2015. IZGRADNJA POSLOVNO SKLADIŠNOG OBJEKTA STARI BANOVCI 2680/6 K.O. STARI BANOVCI Proslovni deo objekta namenjen je za kancelarije, garderobe, sanitarni čvor, kuhinju sa trpezarijom i punionicu za viljuškare, a skladišni za skladištenje materijala za snabdevanje knjižara i carinsko skladište.
NOVOMAK EKSPORT D.O.O. 351-1533/2014-III-04 / 29.04.2014. RUŠENJE I IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNO POMOĆNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 1971/2 K.O. STARA PAZOVA Ukupna neto pov. stambenog prostora iznosi 233,26 m2. Ukupna neto pov. poslovnog postora iznosi 230,71 m2. Neto pov. pomoćnog prostora iznosi 31,59 m2.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-3059/2011-III-04 / 13.5.2011 IZRADNJA I FAZE KOMPLEKSA GRADSKIH BAZENA STARA PAZOVA 5209/7 К.О. STARA PAZOVA Površina platoa za sunčanje iznosi 4318,83 m2, interne saobraćajnice 1.703,45 m2, parking prostora 1050 m2, trotoara 1.158,43 m2, uređenih zelenih površina 4327,66 m2. Dužina ograde kompleksa iznosi 672 m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-2863/2011-III-04 / 17.6.2011. IZGRADNJA HIDROTEHNIČKOG OBJEKTA - BUNAR B2 I POTISNI CEVOVOD NOVA PAZOVA 2410/3 К.О. NOVA PAZOVA
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-2862/2011-III-04 / 17.6.2011. IZGRADNJA HIDROTEHNIČKOG OBJEKTA - BUNAR B3 I POTISNI CEVOVOD NOVI BANOVCI 3497/71 I 3497/39 К.О. NOVI BANOVCI
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-3225/2011-III-04 / 13.7.2011. IZGRADNJA DELA SAOBRAĆAJNICE \"ULICA 1\" ZA TEŽAK TERETNI SAOBRAĆAJ SA MOSTOM KRNJEŠEVCI 1712/2,1699,1697/3,1698,1661,1700/5,1680/1,1681/1 K.O. KRNJEŠEVCI Opš. Stara Pazova kao vlasnik zemljišta, Dir. za izgradnju kao nosilac uređenja i \"Media Invest\" iz Šimanovaca kao investitor grade u Radnoj zoni naselja Krnješevci deo saobraćajnice \"Ulica 1\", predviđenu za težak teretni saobraćaj u dužini od 869,49
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-3550/2011-III-04 / 01.03.2012. IZGRADNJA KANALIZACIJE UPOTREBLJENIH VODA SA KUĆNIM PRIKLJUČCIMA NOVA PAZOVA 5484, 5493, 5503 K.O.NOVA PAZOVA -ukupna dužina trase iznosi 744,93 m, dok ukupna dužina trase kućnih priključaka iznosi 880,00 m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-3552/2011-III-04 / 05.03.2012. IZGRADNJA KANALIZACIJE UPOTREBLJENIH VODA SA KUĆNIM PRIKLJUČCIMA NOVA PAZOVA 5455/1,5477,5476,5479 K.O. NOVA PAZOVA Ukupna dužina trase ulične mreže iznosi 1248,20 m, dok ukupna dužina trase kućnih priključaka iznosi 744,00 m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-3295/2011-III-04 / 5.4.2012 II FAZA INFRASTRUKTURNOG OPREMANJA DELA ULICA STARA PAZOVA 3080/212,3079/46,3080/197 К.О. STARA PAZOVA Infrastrukturno opremanje obuhvata izgradnju:saobraćajne površine sa parking prostorima i pešačkim stazama,kišne kanalizacije,kanalizacije upotrebljenih voda sa kućnim priključcima,vodovod,elektromrežu za spoljnu javnu rasvetu i uređenje slobodnih površin
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-147/2012-III-04 / 30.4.2012. IZGRADNJA KANALIZACIJE UPOTREBLJENIH VODA SA KUĆNIM PRIKLJUČCIMA NOVA PAZOVA 5433, 5452, 62, 63, 5435 К.О. NOVA PAZOVA -dužina trase kanalizacije upotrebljenih voda sa kućnim priključcima u Novoj Pazovi, sliv K3, u ulici Pinkijevoj iznosi 816 m,u Vojvođanskoj ulici 576 m i u ulici Poljski put 752 m,što predstavlja ukupnu dužinu trase od 2.144 m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-2643/2012-III-04 / 21.08.2012. IZGRADNJA DELA PRISTUPNE SAOBRAĆAJNICE SA ODVODNIM KANALIMA STARA PAZOVA 1881/1, 1860/1, 1862/2,1890 OPŠTINA STARA PAZOVA Pristupna sobraćajnica sa sa odvodnim kanalima, providni elektrokabl 20 kV i TT instalacija grade se u dužini 360 m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-2942/2012-III-04 / 18.12.2012. IZGRADNJA KANALIZACIJE UPOTREBLJENIH FEKALNIH VODA SA KLJUČNIM PRIKLJUČCIMA NOVA PAZOVA 5425, 5428 K.O. NOVA PAZOVA Sliv K2 u dužini od 806,00 m, priključci dužine 394,00 m.