INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
LAZIĆ-POLJOKOMERC D.O.O. 351-3584/2011-III-04 / 16.11.2011. IZGRADNJA OBJEKATA ZA ČUVANJE I SLADIŠTENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA GOLUBINCI 5729 K.O. GOLUBINCI
LETAČ SZR 351-3388/2010-III-04 / 05.07.2010 IZGRADNJA II FAZE POSL.SKLAD.OBJ.SA DVONAMEN,SKLONIŠTEM STARA PAZOVA 4813/50 K.O. STARA PAZOVA
LIČANIN-AGRAR DOO 351-3301/2011-III-04 / 11.8.2011 IZGRADNJA PODNOG SKLADIŠTAZA ŽITARICE SA NADSTREŠICOM I UPRAVNOM KUĆICOM BELEGIŠ 438 K.О. BELEGIŠ
LIDL SRBIJA SUPERMARKETI K.D. 351-2361/2015-III-05 / 08.12.2015. IZGRADNJA PRVE FAZE DISTRIBUTIVNOG CENTRA "LIDL" NOVA PAZOVA 6037/6 K.O. NOVA PAZOVA Faza obuhvata izgradnju upravne zgrade i pratećih objekata (skladišnog objekta, administrativnog objekta, pratećih objekata, objekata drumskog saobraćaja i internog gasovoda.
LJEPOJKA BOŠKOVIĆ 351-254/2001-III-04 / 25.01.2011. IZG.SLOBODNOSTOJEĆEG POROD.STAMB.OBJ.SA DVE STAMB.JEDINICE STARI BANOVCI 1144 K.O.STARI BANOVCI
LK NEKRETNINE PLUS D.O.O. 351-2126/2014-III-04 / 10.06.2014. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARI BANOVCI 1206/5 K.O. STARI BANOVCI Građevinska dozvola odnosi se na promenu građevnske dozvole broj 351-2592/2013-III-04.
LOG CENTER D.O.O. 351-2873/2013-III-04 / 30.08.2013. IZVOĐENJE PRIPREMNIH RADOVA ZA IZGRADNJU LOGISTIČKOG CENTRA NOVI BANOVCI 2139/3 K.O. NOVI BANOVCI
LOG CENTER D.O.O. 351-81/2014-III-04 / 16.06.2014. PRVA I DRUGA FAZA IZGRADNJE LOGISTIČKOG CENTRA NOVI BANOVCI 2139/3 K.O. NOVI BANOVCI U prvoj fazi izgradnje neto pov. glavnog objekta skladišta iznosi 9.913,99 m2. U drugoj fazi izgradnje neto pov. glavnog objekta skladišta iznosi 7.112,06 m2.
LOGCENTER ALPHA A.D. 351-2737/2014-III-04 / 16.09.2014. IZMENA REŠENJA O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI STARA PAZOVA Menja se rešenje o građevinskoj dozvoli broj 351-81/2014-III-04 od 16.06.2014. godine u delu koji se odnosi na naziv investitora, tako što se za novog investitora određuje "LOGCENTER ALPHA" A.D., umesto dosadašnjeg investitora "Log Center" d.o.o.
LOGCENTER D.O.O. ROP-SPZ-6217-CPIH-2/2016 / 17.05.2016. IZGRADNJA LOGISTIČKOG CENTRA NOVI BANOVCI 2142/8 K.O. NOVI BANOVCI Centar je namenjen za rentiranje poslovnog prostora-skladišni, poslovni i administrativni deo.
LOGISTIK CENTAR KRON D.O.O. 351-95/2015-III-05 / 09.02.2015. IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 9379/260 K.O. STARA PAZOVA Poslovni objekat je namenjen za tehnički pregled motornih vozila.
LUKOIL SRBIJA A.D. 351-2921/2013-III-04 / 08.10.2013. UGRADNJA REZERVOARA I INSTALACIJE ZA TNG U SKLOPU POSTOJEĆEG KOMPLEKSA NOVI BANOVCI 3497/3 K.O. NOVI BANOVCI
M.B.S.N. "KOMERC" D.O.O. 351-2517/2014-III-04 / 01.09.2014. DOGRADNJA I IZGRADNJA POSLOVNO-STAMBENOG PROSTORA STARA PAZOVA 2096 K.O. STARA PAZOVA Ukupna neto pov. poslovnog prostora prve faze iznosi 967,77 m2, stambenog prostora 1.140,72 m2, a zajedničkih prostorija 142,68 m2. Ukupna neto pov. stambenog prostora druge faze iznosi 996,30 m2, a zajedničkih prostorija 45,36 m2.
M.B.S.N. KOMERC D.O.O. ROP-SPZ-22073-CPIH-2/2016 / 30.09.2016. IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 1570/1, 1568/1, 1568/3, 1569 K.O. STARA PAZOVA DOZVOLA SE ODNOSI NA IZMENU REŠENJA O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI BROJ 351-2259/2015-III-05 OD 15.10.2015.
M.B.S.N. KOMERC D.O.O. I SAVIĆ GORAN 351-255/2011-III-04 / 07/03/2011 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA SA 24 STAMBENE JEDINICE STARA PAZOVA 1742/2 K.O. STARA PAZOVA
MAKS INVEST GRADNJA D.O.O. 351-217/2015-III-05 / 01.09.2015. IZGRADNJA MINI MARKETA SA 19 PARKING MESTA STARA PAZOVA 581 K.O. STARA PAZOVA
MANOJLO GRBIĆ 351-3222/2011-III-04 / 3.8.2011. RUŠENJE STAMBENE ZGRADE I DOGRADNJA STAMBENOG PROSTORA UZ POSTOJEĆI STAMBENI OBJEKAT NOVA PAZOVA 4636 К.О. NOVA PAZOVA
MBSN KOMERC DOO,MAKS INVEST GRADNJA DOO,PETROVIĆ DUŠAN,VUKOVIĆ JOVAN I FILIP MIŠA 351-2259/2015-III-05 / 15.10.2015. IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 1570/1,1568/1,1568/3 I 1569 K.O. STARA PAZOVA Stambeno-poslovni objekat će imati 46 stambenih jedinica, 11 lokala, 3 lifta, 9 parking mesta na otvorenom i 37 parking mesta u garaži. Izgradnja će se odvijati u dve faze.
MEDIAPLAST D.O.O. 351-3625/2011-III-04 / 05.12.2011. IZGRADNJA PODZEMNOG KABLOVSKOG VODA 20 kv I ZTS 20/0,4 kv STARI BANOVCI 3294/1,3296/1,3298 K.O.ST.BANOVCI Dužina podzemnog kablovskog voda iznosi 234 m, a korisna površina ZTS 18,82 m.U prijavi početka izvođenja radova, podnosilac prijave \"MEDIAPLAST\" d.o.o. iz St.Banovaca, nije naveo datum početka izvođenja radova, niti rok za završetak radova.Menja se reš
MEDIUS D.O.O. 351-3192/2011-III-04 / 19.7.2011. IZGRADNJA I FAZE KOMPLEKSA \"MEDIUS\" GOLUBINCI 818/2 К.О. GOLUBINCI Kompleks \"Medius\" I faza: poslovni objekat, namenjen za samoposlugu sa pratećim objektima, interne saobraćajnice sa manipulativnim platoima i parkingom i pripadajuća infrastruktura.